Camera của iPhone 12 sẽ ngừng hoạt động nếu bị thay thế bởi bên thứ ba

Apple tiếp tục tạo ra những rào cản mới cho các bên sửa chữa thứ