Ai đó cho là xúc phạm nghệ thuật, nhưng câu nói này của Văn Mai Hương sẽ thay đổi tất cả cách nhìn về Lê Bống?

Dù bị CĐM đánh giá là sự xúc phạm nghệ thuật, nhưng Lê Bống vẫn