Nếu chỉ dùng “Hàng Long bắn nhau”, Quách Tĩnh liệu có thể “đấm tay bo”, “chưởng tay đôi” với Tiêu Phong?

Cùng sở hữu tuyệt học thiên hạ, hai nhân vật này được người đời đánh