CĐM choáng trước sự “thượng đẳng” của Apple, ám chỉ người xấu mới dùng Android, ngay cả Chris Evens cũng từng bị cấm cửa

Apple đang muốn xây dựng hình ảnh thương hiệu của mình theo một cách tương