Không phải Quách Tĩnh, chỉ 2 người thực sự hiểu Cửu Âm Chân Kinh nhưng không dùng và ép bản thân phải quên đi

Tưởng rằng Quách Tĩnh đã đạt đến độ hiểu thâm sâu về Cửu Âm Chân