Từ “nét cỏ” đến Cyber Game: Chấp nhận tồn tại song song hay tìm kiếm sự độc nhất của khái niệm phòng net?

Đến thời điểm hiện tại, hai mô hình phòng nét này vẫn tồn tại song