Streamer và Kols nổi tiếng nhưng sẵn sàng văng tục và chửi fan! “Tấm gương” VTV đã chỉ ra, thật đáng buồn

Khi bạn là một người nổi tiếng và có tiếng nói ảnh hưởng tới thế