“Livestream nay quá khác rồi!” và cách để streamer “lạ” vụt sáng thành sao chỉ sau 1 đêm

Livestream trong năm 2021 quả thực đã có nhiều sự khác biệt. Mới đây, trong