Founder Phan Hà Anh – Những bí mật chưa từng tiết lộ về HEAVY và câu chuyện lần đầu kể về AS Mobile

Phan Hà Anh chính là người đã đặt nền móng cho sự phát triển và