Garena phát hành Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile, game thủ đừng quên vụ “cấm cửa triệt đường” chấn động này

Garena sẽ phát hành Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile tại ĐNÁ, nhưng ở Việt