25 tuổi truy sát Tào Tháo, 29 tuổi truy sát Lưu Bị, 46 tuổi truy sát Tôn Quyền: Thiếu niên “liều nhất Tam Quốc” này là ai?

Kẻ làm được chuyện này, thiên hạ chỉ có một. Loạn thế xuất anh hùng.