Body “bốc lửa”, tài trí hơn người nhưng mỹ nhân này vẫn bị 500 anh em quay lưng: “Tiếc lắm nhưng không… chiều nổi”

Mỹ nhân duy nhất khuấy đảo vương triều vĩ đại nhà Đường với trí tuệ